Saturday, 23 April 2011

idhuvum un viruppamae

வேண்டத்தக்க தறிவோய்நீ வேண்டமுழுதுந் தருவோய்நீ
வேண்டும் அயன்மாற் கரியோய்நீ வேண்டி என்னைப் பணிகொண்டாய்
வேண்டி நீயா தருள்செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டின் அல்லால்
வேண்டும் பரிசொன் றுண்டென்னில் அதுவும் உன்றன் விருப்பன்றே. 501

அன்றே என்றன் ஆவியும் உடலும் எல்லாமுங்
குன்றே அனையாய் என்னைஆட் கொண்டபோதே கொண்டிலையோ
இன்றோர் இடையூ றெனக்குண்டோ எண்தோள் முக்கண் எம்மானே
நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே.

bghUs; - 
 vdf;F vd;d ntz;Lk; vd;gij mwpe;jtd; eP.  vd; Mirapdhy; ehd; ntz;Ltij midj;ija[k; mspg;gtd; eP.  Mdhy; gpuk;kh / tp#;q  Kjyhdth;fs; ntz;oa nghJk; juprdk; je;jplhj eP/  vd;ida[k; xU bghUl;lha; miHj;J  epd; gzp bra;jpl  fl;lisapl;L mUs; g[upe;jha;.  ehd;  nfl;Fk; Kd;dnu vdf;F mUs; g[upe;jha;/ ahDk; mijna ntz;of; bfhz;oUe;jij ehd; mwpe;jpnyd;. <rnd ,g;go vy;yhKkha;  ePna  tpahgpj;J ,Ue;jhYk;/  vdf;Fs;  xU vz;zk; cUthFkhdhy;  mJ Tl cdnjahFk;. (mtdpd;wp mqt[k; mirahJ vd;gJ nghy mJ Tl cd; tpUg;gnk ad;wp vdJ my;y)
eP vd;id Ml;bfhz;l nghnj vd; cly; bghUs; Mtp midj;ija[k; MSik bra;jpltpy;iynah / mg;go ,Ue;Jk; ,d;W vdf;F xU ,ila{W Vw;gl eP mDkjpf;fyhFkh> Kf;fz; cila rptnd  eP ey;ynj bra;jhYk; rup my;yJ  gpiHna  bra;jhYk;  rup ehd; cdf;F  btWk; fUtpjhd;.  eP elj;Jk; ehlfj;jpy; btWk; xU ghj;jpuk;jhd;. 

Friday, 22 April 2011

in Bhaja Govindham - Adi Sankara-+jaTilo muNDii luJNchhitakeshaH
kaashhaayaambarabahukRitaveshhaH .
pashyannapi cana pashyati muuDhaH
udaranimittaM bahukRitaveshhaH .. (14)

$onyh Kz;o Y}";rpjnf#
fh#hak;gu  gQ%f;fpujnt#
g#;ae; egprd g#;ajp =nlh
cjuepkpj;jk; gQ%f;fpujnt#

meaning

There are many who go with matted locks, many who have clean shaven heads, many whose hairs have been plucked out; some are clothed in saffron, yet others in various colors — all just for a livelihood. Seeing truth revealed before them, still the foolish ones see it not. Stanza attributed to Totakacharya.

,iwtid czUtjw;fhf rpyh; $lhKo tsh;f;fpd;wdh;. rpyh; bkhl;il aoj;Jf; bfhs;fpd;wdh;. rpyh;  fh#ha  t!;j;jpuj;ij mzpfpd;wdh;. rpyh gytpjkhd fyh;fspy; cilfis mzpfpd;wdh;.  ,it vy;yhnk btWk; tapw;Wg;gpiHg;gpw;fhf kl;Lnk. rj;jpakhdJ vg;nghJnk ek; Kd; tpahgpj;J epw;fpwJ Mdhy; xU Kl;lhs; mij fz;lhYk; czUtjpy;iy.

Note :- this should not be understood as sankara says both sanyasi and samsari is same . Here he describes from the state of hightened awareness. here he talks about the importance of  attaining the state within otherwise no use of what ever role u take in outward world. The strengthening point for this , the same adisankara sung few verses in "kowpeena panchagam" a song which talks about the glory of beings who live just with loin cloth

who is this?


ahh; ,J>

ahiunah Vkhw;Wtjha;
vz;zp bgUik bfhs;fpnwd;

ahuplnkh njhw;Wtpl;ljha;
vz;zp tUj;jkilfpnwd;

ahiunah btd;Wtpl;ljha;
vz;zp fh;tkilfpnwd;

ahiunah milantz;Lbkd
vd;Ds; nkhfk; bfhs;fpnwd;

ahUf;nfh nrit bra;tjha;
vd;id Kd;dpWj;Jfpnwd;

gpwe;j ehs; Kjy; ,wf;Fk ;jUzk; tiu
vg;nghJk; vd;Dld; ,Ug;gJ
" ehd; "    kl;Lk;jhnd
,jpy;     " ahh; "
vg;go EiHe;jhh;fs;>

Mahrj;jpy;  fz;fis   =o............

identity


milahsk;

tpsf;Ffspd; xspapy;
vd; epHiy
kpjpf;fpd;whh;
vdf;Fs;
mf';fhuj;jpd; typ

Thursday, 21 April 2011

Moment of Death

No one knows his/her moment of death except few. The few who knows it and goes thro it with out any drama is really fortunate.

No matter how i am, what is in my hand at that moment is incomplete even if i bcome complete by myself

What i left at that moment , something will be thrown to dust bin something will bloom by itself no matter where it goes

there is no guarantee for anything except this one moment in anybody's life and it happens only once

but still it pains because u need to leave what u have , only that moment we know how we attached ourself with what we created

let i enjoy my moment of death , in every moment of  my life till the last moment

oh! shamboo
make this happen for you by your grace

born to die


jFjpapd;ik  vd;gijna
jFjpahff;  bfhz;L
cd; fhyo  thH;fpnwd;

fhjYk;  fhkKk;
vid tpl;Lg;  gpupatpy;iy vd;whYk;
fUiza[k;  "hdKk;  Ny;bfhz;l
fUtiuapd;  thrypy;  fiu  nrh;j;Js;sJ

fh#haKk;  rup  fyh; cilfSk;  rup
vy;yhnk xU $hd; tapw;Wf;Fj;jhd;
Mjpr';fud; brhd;dJ mt;tg;nghJ vd; epidtpy;

ntz;Lk; tpUg;gk; xd;Wz;bld;dpy;
mJt[k; ce;jd;  tpUg;gd;nw
jpUthrfk; Vndh  xU thrfkha;  gsPbubd

rptdtd; vd; rpe;ija[s; epd;w mjdhy;.....
Mf vd; g[j;jpa[k; vz;zKk; mtDilajh>
njhd;wpa  fzj;jpy;  kiwe;jJ  vz;zk;
kdnkh / epidnth/ g[j;jpnah/ mf';fhunkh
vJ ehd;>

ehd; ahh;>
vd; gjpy; vJthapDk; mit
fhyj;jhy; g[we;js;sg;gLfpwJ

rptdha; eP ,Uf;ifapy;
ehDk; rptbkdr; brhy;tJk;
bgha;jhndh>
ntz;lhk; ,e;j bgha; vdf;F
ePna  rptdha;  ,Ue;Jbfhs;
eP kl;Lnk rptdha; ,U

cd;id  rptdha;  fhz;gjhnyna
cd; mqf;fj;jpw;F  jFjpailfpnwd;
cd; ehkj;ijna  !;kuzk;  bra;fpnwd;

ehd; gf;jDky;y  gukDky;y
Myhy Re;jud; -  cd;
mqf;fj;jpw;fhf  Mirg;gl;ltd;
me;j !;guprj;jpw;fhfnt
cd;id !;kuzk; bra;gtd;
mij urpg;gjw;fhfnt
bjhiyit tpUk;g[fpwtd; - vd;Ds;
bjhiye;J nghtij tpUk;g[fpwtd;

Saturday, 16 April 2011

can any body sponsor few words for me?

today the second day of viradham initiation ,  tomorrow chitra pouranami at velliangiri - just over whelming moments in every possible way.
the 88 participants, keeping them intact from morning 6 am to night 9.30 - i wonder what i have anything such for that? But i not even moved an inch for many many hours from the chair, from 5.45 am to 3 pm. just 2 glass of water, keep on talking , still so much energy and fresh now at 11.45 midnight to look back the day and my wonderful moments.
the handful of volunteers , what ever i can say about them it wont express the truth as it is. any word wont be fit enough to say their service.  one side in the hill , free medical camp, distribution of 50000 volini pouches, in the hill distribution of 50000 orange toffiees, organising for tomorrow mysore stall, each one 's physical clearly expresses the length of the day , sleepless night but not a single face with out smile.
on the other hand the 88 participants sit like frozen  for many hours with out any single discomfort. the tears that rolled from my eyes, when i speak about hills, when i say about yatra, i am sure i am so ecstatic to witness such a glorious day in my life.
i am just limiting my time and words so as to go for the program at 4 am. but the day wont become complete unless i write this and express my gratitude for my beloved guru and the wonderful volunteers and committed participants . thank you so much for every one who made this possibility for me
pranams

Friday, 15 April 2011

what a wonderful day ?

when i announced viradham for velliangiri , in the first batch 21 devotees came forward and kick started the yatra in this dimension. the first 2 and half days class is beyond my words and understanding. it happened in chitrai chavadi ashram (ramakrishna vivekanandha ashram) . till now i could not able to understand . But when swami of that ashram shared on the last day, i was just in tears and gratitude to my beloved guru who made it happen this in my life. any one can understand if i repeat his own words ,  he said, it was my initial days with my guru (his guru swami chidbavanandha) in this place i was in ecstatic by  his presence and speech. now after long time ,again i felt that and remembered my guru's presence in the last 3 days. .
no need to say it is none other than my beloved guru who made this happen inspite of my limitations and understanding.   in the next time , though this ashram is good enough for us, we moved to Gudalur, in november month, due to number of participants raised to 44 and in need of better toilet facilities.  now we again moved to one big mandapam(hall) in the coimbatore city and enrollment also doubled to 88.  i could feel the momentum getting speed not only in participants numbers, and also in the space and grace of my beloved guru.
infact , now i engaged in organising other activities also , we are distributing nearly 25000 pocket cards, 50000 orange toffiees in the hills, and 50000 ranbaxy volini shashes in the velliangiri foot hills apart from running first aid camp.But if i look at myself , i must accept sincerely , i don't know how it is happening or how i allowing things to happen
all i can say it belongs to him
as abirambi battar says, whether i stand , sit , be myself  just thinking about you and being with you , everlasting blissfull ness
what else can i say?
every moment of these days are so sweet and has life of its own
bow down at your lotus feet
pranams