Saturday, 23 April 2011

idhuvum un viruppamae

வேண்டத்தக்க தறிவோய்நீ வேண்டமுழுதுந் தருவோய்நீ
வேண்டும் அயன்மாற் கரியோய்நீ வேண்டி என்னைப் பணிகொண்டாய்
வேண்டி நீயா தருள்செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டின் அல்லால்
வேண்டும் பரிசொன் றுண்டென்னில் அதுவும் உன்றன் விருப்பன்றே. 501

அன்றே என்றன் ஆவியும் உடலும் எல்லாமுங்
குன்றே அனையாய் என்னைஆட் கொண்டபோதே கொண்டிலையோ
இன்றோர் இடையூ றெனக்குண்டோ எண்தோள் முக்கண் எம்மானே
நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே.

bghUs; - 
 vdf;F vd;d ntz;Lk; vd;gij mwpe;jtd; eP.  vd; Mirapdhy; ehd; ntz;Ltij midj;ija[k; mspg;gtd; eP.  Mdhy; gpuk;kh / tp#;q  Kjyhdth;fs; ntz;oa nghJk; juprdk; je;jplhj eP/  vd;ida[k; xU bghUl;lha; miHj;J  epd; gzp bra;jpl  fl;lisapl;L mUs; g[upe;jha;.  ehd;  nfl;Fk; Kd;dnu vdf;F mUs; g[upe;jha;/ ahDk; mijna ntz;of; bfhz;oUe;jij ehd; mwpe;jpnyd;. <rnd ,g;go vy;yhKkha;  ePna  tpahgpj;J ,Ue;jhYk;/  vdf;Fs;  xU vz;zk; cUthFkhdhy;  mJ Tl cdnjahFk;. (mtdpd;wp mqt[k; mirahJ vd;gJ nghy mJ Tl cd; tpUg;gnk ad;wp vdJ my;y)
eP vd;id Ml;bfhz;l nghnj vd; cly; bghUs; Mtp midj;ija[k; MSik bra;jpltpy;iynah / mg;go ,Ue;Jk; ,d;W vdf;F xU ,ila{W Vw;gl eP mDkjpf;fyhFkh> Kf;fz; cila rptnd  eP ey;ynj bra;jhYk; rup my;yJ  gpiHna  bra;jhYk;  rup ehd; cdf;F  btWk; fUtpjhd;.  eP elj;Jk; ehlfj;jpy; btWk; xU ghj;jpuk;jhd;. 

1 comment: