Wednesday, 23 March 2011

YATRAv';nf bry;fpnwd; >

v';nf ,Uf;fpnwd; vd;gJ bjupatpy;iy
v';nf bry;fpnwd; vd;gJk; bjupatpy;iy

vg;nghJ ghh;j;jhYk; Vnjh epidt[fs;
fdt[fsha; bjupe;jhYk; fz;,ikfs;
cwf;fk; bgWtjpy;iy

vz;zw;w kdpjh;fs; vd;Dld; ,Ue;jhYk;
vz;zpf;ifapy; rpy kdpjh;fs; kl;Lk;  capnuhL
fye;J cwthof; bfhz;oUf;fpd;wdh;

mt;tg;nghJ cwf;fk; fiye;J vGe;jhYk;
fz;fs; kl;Lk; fdnthnl ,Uf;fpwJ

tHpg;nghf;fdha; ,e;j gazk;
te;jth;fisa[k; czutpy;iy
tug;nghfpwth;fisa[k; bjupatpy;iy
Mdhy; brd;wth;fis njLfpnwd;
ehDk; ,e;j gazj;jpy; brd;W bfhz;L
,Ug;gij mwpahky;..............

vd;whtJ xU ehs;
,yf;fpy;yh vdJgazk; Kot[bgWk;
mijna ,yf;fha; bfhz;L MrpbgWk;

mg;nghJk; Koa ,ikf;Fs;
epd;W nghd \r;nrhL VjhtJ fdt[ ,Uf;fyhk;
mJ vdf;Fk; cdf;Fk; kl;Lnk bjupatuyhk;

mg;nghJk; vdf;Fs; ehd;
v';nf ,Uf;fpnwd; vd;gJ bjupa[kh vdj; bjupatpy;iy
VjhtJ epidt[fs; ,Uf;Fkh vdj; bjhpatpy;iy
ePahtJ fUiz bfhz;L brhy;thah>


No comments:

Post a Comment